Punëtori me bashkëpunëtorët e projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve”

Qendra për Studime të Avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children janë në vazhdimësi të projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve”. Bashkëpunimi me MASHT, drejtoritë e arsimit dhe personelin e shkollave është i domosdoshëm për implementimin e suksesshëm të këtij projekti. Andaj, në […]

Prezentimet rreth projektit Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurtë dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve II

Qendra për studime të avancuara FIT ka mbajtur ligjërata me prindër dhe arsimtarë për përdorimin e sigurt të rrjeteve sociale nga ana e fëmijëve. Prezentimet u kryen brenda dy javëve nëpër 14 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta në shtatë qytete të Kosovës. Gjatë prezentimeve, prindërit dhe arsimtarët u informuan për rrjetet sociale më […]

Ndal dhunës ndaj fëmijëve

Në Javën Kundër Dhunës ndaj Fëmijëve, fëmijët kanë ngritur zërin e tyre duke kërkuar të rriten dhe të edukohen në një ambient paqësor dhe pa dhunë Këto aktivitete u zhvilluan në kuadër të projektit “Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës” i financuar nga BE-ja dhe implementohet nga “Qendra për Studime të Avancuara FIT” […]

Projekti “Të Rinjtë të Bashkuar Kundër Korrupsionit”

Qendra për studime të avancuara FIT është ka mbajtur ligjerata për projektin “Të rinjtë të bashkuar kundër Korrupsionit” në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Kosovë, projekt i cili ka për qëllim vetëdijësimin e të rinjve rreth luftës kundër korrupsionit. Gjatë aktivitetit të parë, stafi i Qendrës FIT ka mbajtur ligjerata duke përfshirë tema të ndryshme rreth korrupsionit […]

Ambasadorët e Rinj për Promovim të Internetit të Sigurt

Në kuadër të programit BRICK, Qendra për Studime të Avancuara FIT ka krijuar grupin “Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt” në Komunën e Ferizajit. Ambasadorët e rinjë kanë qenë pjesë e trajnimit të trajnerëve, dhe informatat të cilat i kanë marrur gjatë këtyre trajnimeve do ti ndajnë me bashkëmoshatarët e tyre me […]

Edukimi Financiar i Fëmijëve

Qendra për Studime të Avancuara FIT ka mbajtur aktivitete për vetëdijësimin e fëmijëve nga ana e financave si rrjedhojë e projektit “Edukimi Financiar i Fëmijëve”. Si pjesë e parë e aktiviteteve, Qendra FIT ka vizituar kopshtet e fëmijëve në Prishtinë dhe iu ka ofruar njohuritë bazë rreth financave. Disa nga temat e spikatura ishin: njohja […]

Trajnimi për trajnerët e rinj (ToT)

Qendra për studime të avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children në Kosovë tashmë kanë përfunduar më shumë se gjysmën e trajnimeve për trajnerët e rinj (ToT) me fëmijët asambleistë të komunës së Gjilanit, Mitrovicës, Gjakovës, Ferizajit, dhe Klinës. Këto trajnime kanë zgjatur dy ditë ku fëmijët kanë pasur mundësi të mësojnë se si […]

Dita e internetit të sigurt 2022 “Së bashku për një internet më më mirë”

Kosova ka formuar Komitetin Kosovar për Ditën e Internetit të Sigurt (KKDIS), që është anëtarësuar në rrjetin ndërkombëtarë Safer Internet Day në vitin 2014. Çdo vit në muajin shkurt, Komiteti i cili udhëheqet nga Qendra për Studime të Avancuara FIT e shënon ditën e internetit të sigurt duke organizuar aktivitete të ndryshme të cilat inkurajojnë […]