Në kuadër të programit BRICK, Qendra për Studime të Avancuara FIT ka krijuar grupin “Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt” në Komunën e Ferizajit. Ambasadorët e rinjë kanë qenë pjesë e trajnimit të trajnerëve, dhe informatat të cilat i kanë marrur gjatë këtyre trajnimeve do ti ndajnë me bashkëmoshatarët e tyre me qëllim që të krijohet një ambient më i sigurt gjatë përdorimit të internetit. Poashtu, ambasadorët e rinjë do të asistojnë në prezentimet që Qendra për Studime të Avancuara FIT do ti mbajë në 10 shkolla fillore në Ferizaj me gjithsej 1,200 përfitues.