Publikimet

Shfletoni publikimet tona për t’u informuar më mirë rreth punës sonë.

Interneti i Sigurt

Kjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha

Shkarko PDF