Qendra për Studime të Avancuara FIT, në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka filluar implementimin e projektit “ Diversiteti në kodim: Krijimi i trajnimeve të kodimit për të rinjtë e komuniteteve e ndryshme etnike në Kosovë” që do të ofrojë trajnime në fushën e programimit.

Në total, dymbëdhjetë (12) pjesëmarrës nga e tërë Kosova do të pranohen dhe ata do të fillojnë trajnimin për gjuhën programuese Advanced Javascript me 10 janar 2024. Kursi do të zgjasë dy (2) muaj. Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë e moshës 18-23 vjecare.

Ju lutem përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme. Kjo është mundësia jonë për të mësuar më shumë për ju, andaj është shumë me rëndësi që të përgjigjeni në të gjitha pyetjet.

Linku:

https://shorturl.at/atCV6

Afati i fundit për aplikim është:
 6 janar  2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *