Postimi për kompani

Vëmendje!

Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një kompanie të produksioneve multimediale të ofrojë shërbime audio/video për nevojat e projektit “Raising citizens’ awareness and trust in the institutions of the justice system” që financohet nga Bashkimi Europian dhe implementohet nga Lëvizja FOL dhe Qendra për Studime të Avancuara FIT.  Nga kompanitë ofertuese kërkohet xhirimi, vizualizimi dhe editimi i përmbajtjes së kurseve online e cila është punuar nga ekspertët e fushës.

 

Afati i aplikimit: 1 nëntor 2023, ora 16:00

 

The Center for Advanced Studies FIT is looking for a multimedia production company to provide audio/video services for the needs of the project “Raising citizens’ awareness and trust in the institutions of the justice system” which is financed by the European Union and implemented by the FOL Movement and FIT Center for Advanced Studies. Bidding companies are required to shoot, visualize, and edit the content of online courses, which have been worked on by experts in the field.

Deadline for Application: November 1st, 2023, 16:00

 

Centar za napredne studije FIT traži multimedijalnu produkcijsku kuću za pružanje audio/video usluga za potrebe projekta „Podizanje svesti i poverenja građana u institucije pravosudnog sistema“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Pokret FOL i FIT Centar za napredne studije Kompanije koje se bave nadmetanjem su obavezne da snimaju, vizuelizuju i uređuju sadržaj onlajn kurseva, na čemu su radili stručnjaci iz te oblasti.

Rok za prijavu: 1. novembar u 16:00 časova

 

Download link:

FIT – Terms of References for companies – ALB ENG SRB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *