Postimi për Ekspert

Vëmendje!

 

Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një eksperti/eje për përpilimin e materialeve për dy kurse online kundër korrupsionit në kuadër të projektit “Raising citizens’ awareness and trust in the institutions of the justice system” që financohet nga Bashkimi Europian dhe implementohet nga Lëvizja FOL dhe Qendra për Studime të Avancuara FIT.

Afati i aplikimit: 22 dhjetor 2023, ora 16:00

 

The Center for Advanced Studies FIT is looking for an expert for the compilation of materials for two online courses against corruption within the project “Raising citizens’ awareness and trust in the institutions of the justice system” which is financed by the European Union and implemented from the FOL Movement and the FIT Center for Advanced Studies.

Deadline for Application: December 22st, 2023, 16:00

 

Centar za napredne studije FIT traži stručnjaka za sastavljanje materijala za dva onlajn kursa protiv korupcije u okviru projekta „Podizanje svesti i poverenja građana u institucije pravosudnog sistema“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi od Pokret FOL i Centar za napredne studije FIT.

 

Rok za prijavu: 22. decembar u 16:00 časova

 

Download link:

FIT-Terms-of-References-for-experts-ALB-ENG-SRB (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *