blog-post-img-4083

Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve të kurseve të programimit

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR OFRUES TË TRAJNIMEVE TË KURSEVE TË PROGRAMIMIT

 

Numri i ftesës për ofertim: FIT-2020/02
Data e publikimit:  29 shtator 2020
Data e mbylljes:  9 tetor 2020
Titulli i kontratës: Trajnime Profesionale për Kurse të Programimit
Autoriteti kontraktues: Qendra për studime të avancuara – FIT
Adresa: Rr. Eqrem Çabej, lokali nr.166, 10000 Prishtinë

E-mail: [email protected]

 

PËRMBLEDHJE

Në kuadër të projektit “Aftësitë Digjitale për të Rinjtë Kosovarë”, Qendra për studime të avancuara FIT ka hapur ftesë publike për shprehje të interesit për ofruesit e trajnimeve profesionale për kurse të programimit. Ofruesit duhet të jenë kompani të regjistruara në Republikën e Kosovës.

Qëllimi i kësaj ftese për shprehjen e interesit është të identifikojë ofruesit e kualifikuar për trajnimet e kërkuara. Ofertuesit e interesuar duhet të kenë kapacitet për të zhvilluar dhe ofruar trajnime online duke përfshirë materialet, prezantimet, ushtrimet praktike, studimet e rasteve dhe diskutimet në grup.

Trajnimi do të mbahet për tri kurse të programimit:

 • Front-End Development, katërdhjetë e tri (43) ditë trajnimi (një grup me 12 pjesëmarrës);
 • NodeJS, tetëmbëdhjetë (18) ditë trajnimi (një grup me 12 pjesëmarrës);
 • Advanced Java Script, tetëmbëdhjetë (18) ditë trajnimi (një grup me 12 pjesëmarrës).

Kompanitë profesionale duhet të ofertojnë për gjithsej 79 ditë trajnimi.

KUSHTET E DETYRUESHME PËR PJESËMARRJE NË OFERTIM

Kompanitë ofertuese duhen të ofrojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Certifikata e regjistrimit të biznesit
 • Certifikata e numrit fiskal
 • Numri i ofertës dhe data e ofertimit
 • Të sigurohet vlefshmëria e ofertës (vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku 60 ditë pune).
 • Programin, kurrikulën e detajuar të trajnimeve.
 • Oferta financiare duhet të jetë në Euro dhe në të duhet të ceket çmimi për ditë (me të gjitha taksat) si dhe totali. Oferta poashtu duhet të përfshijë informata specifike se sa orë trajnimi përfshihen në një ditë trajnimi.
 • Historiku dhe përvoja e ofertuesit (një përshkrim i ofertuesit, listën e trajnimeve aktuale, certifikimet të cilat i ka ofertuesi si dhe përvoja dhe kualifikimi i ofertuesit). Programet e certifikuara ndërkombëtarisht kanë përparësi.
 • Ofertuesi në dosjen e aplikimit duhet të përfshijë CV-të e ligjëruesve.

KUSHTET DHE RREGULLAT E KUOTIMIT

Ofruesit e trajnimit duhet të dërgojnë shprehjen e tyre të interesit së bashku me të gjitha dokumentet e nevojshme deri më   9 tetor 2020, ora 16:00.

Oferta duhet të dorëzohet në formë elektronike në adresën [email protected] duke shënuar numrin e ftesës për ofertim:

FIT-2020/02.

Ofertat do të vlerësohen në bazë të kritereve të vlerësimit: kualitative (70% në vlerë të përgjithshme) dhe ofertën ekonomikisht më të favorshme (30% në vlerë të përgjithshme).

 

TJERA

Këshillë për ankesën: Çdo pjesëmarrës mund të ankohet te menaxhmenti i Qendrës për studime të avancuara FIT brenda afatit prej tri (3) ditësh nga dita e pranimit të njoftimit për përzgjedhjen e ofertuesit në adresën elektronike [email protected].

Me rastin e nënshkrimit të kontratës, kompania fituese duhet të prezantoj vërtetimin nga Administrata Tatimore e Kosovës që nuk ka borxhe jo më të vjetër se nëntë-dhjetë (90) ditë.

Raportimi: Kompania ka për detyrë të raportojë tek menaxheri i projektit për ecurinë e trajnimit si dhe në fund të dorëzojë një raport për rezultatet e trajnimit.

No Comments

*/ ?>