blog-post-img-361

Vizita në bankën TEB

Fëmijët të cilët kanë marrë pjesë në projektin “Edukimi Financiar i fëmijëve” kanë pasur rastin ta vizitojnë bankën TEB për të fituar njohuri të reja rreth mënyrës se si bankat funksionojnë. Interesimi i tyre u tregua përmes pyetjeve të ndryshme të cilat i bënin punonjësve të bankës si dhe kuriozitetin që treguan për informacionet e marra. Ne i falenderojmë punonjësit për gatitshmërinë e tyre ndaj pyetjeve të fëmijëve si dhe informacionet të cilat i ndanë me ta.

1 Comment

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

*/ ?>