Objektivi i përgjithshëm i këtij Raporti është studimi i sjelljeve të femijëve në internet dhe vlerësimi i njohurive të tyre në lidhje me çështjet e sigurisë në internet. Raporti përmban pesë kapituj: Hyrja, Përdorimi i internetit, Aktivitetet online, Rreziqet dhe Rekomandimet. Hyrja shpjegon në detaje qëllimin dhe metodologjinë e përdorur për hartimin e këtij Raporti, ndërsa kapitujt pasues përmbajnë pjesën kryesore të informatave mbi aktivitetet kryesore të fëmijëve në internet dhe rreziqet potenciale.

 

 

Shkarko PDF