Rruga Eqrem Çabej, nr.166, Prishtinё 10000, Kosovё