Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një eksperti/eje për përpilimin e materialeve për dy kurse online kundër korrupsionit në kuadër të projektit me nr.të kontratës 2022/441-132.

Njëri kurs do të jetë për zyrtarët publikë, kurse tjetri për të rinjtë. Përmbajtja e kursit duhet të jetë e lidhur ngusht me praktikat e sinjalizimit.

Qendra për Studime të Avancuara FIT është në kërkim të një përpilues materialesh dhe ligjërues për sesione informative rreth profesioneve në sektorin e drejtësisë.

Rreth organizatës:  Qendra për Studime të Avancuar FIT është themeluar më një dhjetor, 2011. Qendra FIT angazhohet në përmirësimin e gjendjes te grupet më të ndjeshme të shoqërisë, nëpërmjet aktiviteteve hulumtuese, avokuese, edukuese dhe vetëdijesuese.

Afati i fundit i konkurimit: 9 Korrik 2023, deri në ora 16:00

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Do të komunikojë me institucionet e përfshira siç është paraparë në projekte, menaxherin e projektit dhe udhëheqësin e ekipit në baza të rregullta.

Do të ndihmojë në zbatimin e aktiviteteve të parapara në projekt propozim.

Kandidatët potencialë duhet të kenë:

– aftësi të mira për hulumtime, shkrime dhe prezantime.

– aftësi të komunikimit verbal dhe me shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze;

– aftësi të mira ndërpersonale dhe aftësi për punë ekipore;

– aftësi të përdorimit të kompjuterit;

Aplikimi:

Dokumentacionin e kërkuar duhet ta sjellni në zyrën e Qendrës Fit, adresa: Rr.Eqrem Qabej nr.166, deri me datën 9 Korrik 2023, 16:00. Qendra FIT do të përzgjedh disa nga kandidatët për listën e ngushtë të cilët do të ftohen për intervistë. Të tjerët nuk do të kontaktohen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *