blog-post-img-210

Fushata vetëdijësuese në sh.f. Faik Konica

Ligjërata për rëndësinë e riciklimit të baterive e mbajtur nga Qendra FIT për nxënësit e sh.f. Faik Konica

1 Comment

Leave a Reply

Rules of the Blog
Do not post violating content, tags like bold, italic and underline are allowed that means HTML can be used while commenting. Lorem ipsum dolor sit amet conceur half the time you know i know what.

*/ ?>