Raporti me te gjetura nga opinionet e femijeve – Siguria në Internet

Ky hulumtim është pjesë e anketës së Qendrës FIT për ngritjen e vetëdijesimit të fëmijëve lidhur me sigurinë dhe rreziqet kur ata qasen në internet. Në këtë Raport jemi fokusuar në prezantimin e rezultatet kryesore të dala nga përgjigjet e fëmijëve të marra përmes Pyetësorit të përdorur në këtë anketim i cili është i dizajnuar […]

Interneti i Sigurt

Kjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në […]

Rrjetet Sociale: Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë dhe arsimtarë

Objektivat kryesore të këtij Udhëzuesi janë: informimi i prindërve, kujdestarëve të fëmijëve dhe edukatorëve/mësimdhënësve me mënyrën e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët; me rreziqet potenciale që fëmijët e tyre hasin gjatë përdorimit të rrjeteve sociale; dhe me këshilla praktike për t‘i mbajtur fëmijët më të sigurt gjatë përdorimit të rrjeteve sociale.     Shkarko […]

Raporti Siguria e fëmijëve në Internet 2016

Objektivi i përgjithshëm i këtij Raporti është studimi i sjelljeve të femijëve në internet dhe vlerësimi i njohurive të tyre në lidhje me çështjet e sigurisë në internet. Raporti përmban pesë kapituj: Hyrja, Përdorimi i internetit, Aktivitetet online, Rreziqet dhe Rekomandimet. Hyrja shpjegon në detaje qëllimin dhe metodologjinë e përdorur për hartimin e këtij Raporti, […]

Udhëzues i detajuar për femijë për rrjetet sociale

Për shumicën e fëmijëve Kosovarë përdorimi i rrjeteve sociale është përditshmëri dhe pjesë aktive e jetës së tyre. Tek të rinjtë Kosovar, përdorim më të gjerë kanë rrjetet sociale Facebook, Instagram, dhe Snapchat. Përpos benefiteve që rrjetet sociale sjellin në jetët tona, ato sjellin edhe rreziqe të ndryshme. Në këtë udhëzues, fëmijët mund të mësojnë […]

Manual për zbatimin e ligjit nr. 06/L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve

Ky manual ka për qëllim të ndihmojë në lehtësimin e të kuptuarit të dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve dhe zbatimit efikas të tij. Manuali është i ndërtuar duke interpretuar dispozitat e Ligjit dhe duke i kontekstualizuar këto dispozita me ligjet tjera në fuqi. Kjo për shkak se zbatimi i shumë dispozitave është i […]

Raporti Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizueseve

Ky raport hulumtues ekzaminon qëndrimet dhe përceptimet e qytetarëve lidhur me zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve në Kosovë. Të dhënat janë marrë duke përdorë një pyetësor i cili është realizuar gjatë muajit gusht 2020. Respondentët të cilët kanë marrë pjesë në këtë pyetësor janë të punësuar dhe studentë. Të gjeturat tregojnë për nivel […]

Udhëzues për raportimin e gjuhës së urrejtjes në internet

Me këtë Udhëzues, kemi kënaqësinë t’u ofrojmë fëmijëve udhëzime për raportimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet më të njohura sociale, si: Facebook, Instagram, Snapchat dhe TikTok. Qëllimi ynë kryesor është të ngrisim vetëdijen në mesin e të rinjve për pasojat e gjuhës së urrejtjes dhe që t’u ndihmojmë atyre në raportimin e gjuhës së […]

Nuk ka vend për gjuhë të urrejtjes në internet

Qendra për Studime të Avancuara FIT (Qendra FIT), me përkrahje nga Agjencia Suedeze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar për Zhvillim dhe Fondi për Zhvillimin e Komunitetit, ka krijuar këtë broshurë për të rinjtë që të informohen në mënyrë të drejtë rreth gjuhës së urrejtjes në internet. Broshura është realizuar në kuadër të projektit “Mobilizimi i të rinjve […]