Kosovo Anti-Corruption Week

Qendra per studime te avancuara FIT do te shenoje javen kunder korrupsionit me nje konference “Te rinjte te bashkuar kunder korrupsionit. Ne kete conference kanë qenë pjesemarres nxenesit e shkollave bashkepunuese si dhe zyrtare te ndryshem te institucioneve relevante. Gjate konferences, nxenesit poashtu do te paraqesin punimet e tyre rreth temes se Antikorrupsionit.    

Ceremonia përmbyllëse e aktiviteteve të projektit për internet të sigurt

Me datë 12.12.14 u mbajt ceremonia përmbyllëse e aktiviteteve të projektit “Promovimi i Përdorimit të Internetit në mënyrë të Sigurt dhe të përgjegjshme nga ana e Fëmijëve” për vitin 2014 i bërë nga Qendra për Studime të Avancuara FIT në bashkëpunim me Save the Children. Gjatë ceremonisë u shpalosen aktivitetet e bëra me fëmijët, prindërit, dhe […]

Ceremonia e ndarjes se çmimeve per shkollat fituese

Projekti per riciklimin e baterive te vogla. Vendin e parë e zuri shkolla fillore “Faik Konica” (19.5 kilogramë bateri), vendin e dytë shkolla fillore “Mitrush Kuteli” (14.5 kilogramë bateri), ndërsa vendin e tretë e zuri shkolla fillore “Hasan Prishtina” (11 kilogamë bateri).  

Raporti me te gjetura nga opinionet e femijeve – Siguria në Internet

Ky hulumtim është pjesë e anketës së Qendrës FIT për ngritjen e vetëdijesimit të fëmijëve lidhur me sigurinë dhe rreziqet kur ata qasen në internet. Në këtë Raport jemi fokusuar në prezantimin e rezultatet kryesore të dala nga përgjigjet e fëmijëve të marra përmes Pyetësorit të përdorur në këtë anketim i cili është i dizajnuar […]

Interneti i Sigurt

Kjo fletëpalosje paraqet gjetjet kryesore dhe rekomandimet e dala nga hulumtimi “Vlerësimi i përdorimit të internetit, Rreziku dhe Siguria në mesin e fëmijëve nga mosha 9-16 në Kosovë/ Promovimi i mënyrave të sigurta të hulumtimit në internet nga ana e fëmijëve”. Përmes këtij hulumtimi ne jemi munduar të mësojmë për përvojat e fëmijëve online në […]

Rrjetet Sociale: Udhëzues i detajuar për prindër, kujdestarë dhe arsimtarë

Objektivat kryesore të këtij Udhëzuesi janë: informimi i prindërve, kujdestarëve të fëmijëve dhe edukatorëve/mësimdhënësve me mënyrën e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët; me rreziqet potenciale që fëmijët e tyre hasin gjatë përdorimit të rrjeteve sociale; dhe me këshilla praktike për t‘i mbajtur fëmijët më të sigurt gjatë përdorimit të rrjeteve sociale.     Shkarko […]

Raporti Siguria e fëmijëve në Internet 2016

Objektivi i përgjithshëm i këtij Raporti është studimi i sjelljeve të femijëve në internet dhe vlerësimi i njohurive të tyre në lidhje me çështjet e sigurisë në internet. Raporti përmban pesë kapituj: Hyrja, Përdorimi i internetit, Aktivitetet online, Rreziqet dhe Rekomandimet. Hyrja shpjegon në detaje qëllimin dhe metodologjinë e përdorur për hartimin e këtij Raporti, […]