Ftesë për shprehje të interesit për ofrues të trajnimeve të kurseve të programimit