blog-post-img-2844

KËRKESË PËR OFERTË: DIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I PLATFORMËS NDËRDISIPLINORE TË NDËRMARRËSISË DIGJITALE PËR TË RINJË

Qendra per Studime te Avancuara – FIT, shpall këtë ftesë publike për dërgimin e ofertave për zhvillimi e platoformës ndërdisiplinore të ndërmarrësisë digjitale për të rinjë sipas specifikacioneve të kërkuara si më poshtë.

  • Dizajnimi dhe zhvillimi i databazës së platformës
  • Zhvillimi i aplikacionit të platformës për përdorim nga desktopi
  • Zhvillimi i aplikacionit të platformës për përdorim nga IOS
  • Zhvillimi i aplikacionit të platformës për përdorim nga Android
  • Server i dedikuar për platformë për qasje në masë
  • Mirëmbajtja e platformës për periudhë të caktuar

Palët e interesuara për specifikacionet teknike dhe termat e referencës të detajuara duhet të i kërkojnë në email adresën: office@fit-ks.org

Kompania duhet të ketë eksperiencë në këtë fushë të punës dhe të jetë e aftë për të siguruar se do të zhvillojë platformën sipas kërkesave teknike.

Si kriter i përzgjedhur do të jetë çmimi më i ulët.

 

Afati i fundit për aplikim është më datë 28 shkurt 2019.

Ofertuesi mund të dërgoj ofertën në email adresën: office@fit-ks.org.

 

Me respekt,

 

Qendra për Studime te Avancuara FIT