blog-img-medium-2844 blog-img-medium-2844-mobile
0 komente
21 Feb

KËRKESË PËR OFERTË: DIZAJNIMI DHE ZHVILLIMI I PLATFORMËS NDËRDISIPLINORE TË NDËRMARRËSISË DIGJITALE PËR TË RINJË

Qendra per Studime te Avancuara - FIT, shpall këtë ftesë publike për dërgimin e ofertave për zhvillimi e platoformës ndërdisiplinore të ndërmarrësisë digjitale për të rinjë sipas specifikacioneve të kërkuara si më poshtë. Dizajnimi dhe zhvillimi...

blog-img-medium-2830 blog-img-medium-2830-mobile
0 komente
31 Jan

Udhëzuesi për fëmijë për rrjete sociale

Për shumicën e fëmijëve Kosovarë përdorimi i rrjeteve sociale është përditshmëri dhe pjesë aktive e jetës së tyre. Tek të rinjtë Kosovar, përdorim më të gjerë kanë rrjetet sociale Facebook, Instagram, dhe Snapchat. Përpos benefiteve...

blog-img-medium-2807 blog-img-medium-2807-mobile
0 komente
31 Jan

Gjuha e Urrejtjes në Rrjetet Sociale

Për ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Qendra për Studime të Avancuara FIT në kuadër të programit BRICK, ka mbajtur ligjeratën me temën “Gjuha e Urrejtjes në Rrjetet Sociale” duke adresuar të drejtat e...

blog-img-medium-2813 blog-img-medium-2813-mobile
0 komente
31 Jan

Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt

Në kuadër të programit BRICK, Qendra për Studime të Avancuara FIT ka krijuar grupin “Ambasadorët e Rinjë për Promovim të Internetit të Sigurt” në Komunën e Ferizajit. Ambasadorët e rinjë kanë qenë pjesë e trajnimit...